Skip to Store Area:

  X Computers

Welkom in onze showroom

Mijn account | Inloggen | Registreer

0 Items
Total: € 0,00

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassing.

1.1.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen en die de voorrang hebben op de eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper.
1.2.Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.


Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen.

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, faxen, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden X computers niet.
2.3. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
2.4. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een prijsverhoging mocht optreden ingevolge een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien.
2.5. De vermelde prijzen zijn bruto prijzen exclusief BTW.


Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.

3.1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van X computers. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van X computers of elders is, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening van de afnemer.
3.2. Voor elke bestelling op het Belgisch grondgebied door tussenkomst van X computers wordt een transportkost aangerekend van 17 EURO. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper.
3.3. Voor bestellingen onder de 250 EURO, evenals in het geval van annulatie van een bestelling, zullen forfaitair 10 EURO administratiekosten worden aangerekend ten laste van de koper.
3.4. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
3.5. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of per brief.
3.6. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Nalevering worden indien mogelijk met de volgende orders verzonden.


Artikel 4: Herstellingen.

4.1. De klantendienst van X computers zal de koper een herstellingsnummer bezorgen hetwelk op de verpakking dient te worden vermeld bij het terugzenden van de koopwaar. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer.
4.2. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.
4.3. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
4.4. Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 10 EURO per stuk verschuldigd zijn zo die goederen toch niet defect waren of nooit bij de verkoper werden aangekocht.
4.5. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant.
4.6. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. X computers is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 125 EURO, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.
4.7. De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van X computers indien het binnen een termijn van 3 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald.


Artikel 5: Betalingsvoorwaarden.

Met uitzondering van bijzondere overeenkomsten worden alle afhalingen en leveringen contant, via bankcontact, Visa of met Mastercard betaald.


Artikel 6: Annulatie bestelling, ontbinding.

6.1. Herroepingsrecht (Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop en dit zonder betaling van een boete en/of zonder opgave van een motief. Het herroepingsrecht geldt enkel voor een koper die de hoedanigheid van consument heeft en indien de koopwaar zich bevindt in de originele en ongeopende verpakking. Het product moet volledig, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Meer bepaald mag het product dat werd aangekocht niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd. Het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra bijv. de verzegeling van het product is verbroken. Als niet voldaan is aan deze voorwaarden kan de aankoop niet meer worden herroepen. De consument moet de verkoper van het herroepingsrecht in kennis stellen per aangetekend schrijven, verzonden aan het adres van de verkoper uiterlijk de laatste dag van de herroepingstermijn. Binnen de veertien werkdagen na de verzending van het aangetekend schrijven dient de consument de koopwaar aan het adres van de verkoper terug te sturen met alle middelen en op eigen risico en kosten. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" of "tegen rembours" worden niet aanvaard. Koopwaar die bij ontvangst door de verkoper niet aan de voorwaarden voor herroeping voldoet, komt niet in aanmerking voor terugbetaling en blijft gedurende zes maanden ter beschikking van de koper. De betaalde bedragen voor de koopwaar, min de de kosten van levering, waarvoor het herroepingsrecht werd uitgevoerd conform deze voorwaarden worden binnen de 30 dagen volgend op de herroeping door de verkoper terugbetaald op de door de koper in zijn aangetekend schrijven aangeduide rekening. Ingeval van uitgestelde betaling zal de consument eveneens geacht worden het herroepingsrecht uit te oefenen, indien hij de verzonden koopwaar weigert in ontvangst te nemen of indien hij nalaat om binnen de zeven werkdagen nadat hij ervan werd in kennis gesteld dat de koopwaar bij X computers beschikbaar is, om deze koopwaar af te halen of om een afspraak voor de levering aan huis vast te leggen.
6.2. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
6.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.

7.1. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.
7.2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.


Artikel 8: Klachten, aansprakelijkheid.

8.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden medegedeeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.
8.2. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terug bezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 9: Garantie.

9.1. Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3, 4, 5 dan wel 10 jaar garantietermijn die naar aanleiding van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden 15 EURO zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van drie weken na de aankoop.
9.2. De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van X computers veranderingen liet uitvoeren.
9.4. X computers verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.


Artikel 10: Bevoegde rechtbanken - toepasselijk recht

10.1. Inzake alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen bevoegd. Enkel de Belgische Wetgeving is terzake van toepassing.